Vyhledávání
O NÁS

JIČÍNSKÁ BESEDA

Jičínská beseda není spolkem usilujícím o vybudování široké členské základny. Je tvořena pouze úzkým pracovním kruhem několika členů-organizátorů, kteří spolku dávají náplň a realizují jeho akce, které jsou otevřeny nejširší veřejnosti
Mgr. Pavel Kracík
předseda spolku
folklorista, archeolog a regionální historik, hlavní organizátor akcí Jičínské besedy. Dlouhodobě se věnuje především prozaické folkloristice se zvláštním přihlédnutím k systematickému archivnímu a terénnímu sběru a výzkumu folklorních narací Jičínska. 
PhDr. Eva Bílková
archivářka a regionální historička, dlouholetá pracovnice Literárního archivu Památníku národního písemnictví ve Starých Hradech. V letech 2008–2016 působila jako kronikářka města Jičína. Je nositelkou ocenění "Jivínský Štefan", "Cena Ď", "Jičínská pečeť" a "Cena města Jičína".
Ing. Jiří Balský
památkář, od r. 2013 ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově. Vedle aktivní ochrany a propagace kulturního dědictví jičínského regionu se zabývá studiem lidové architektury, tradičních řemesel a regionální historie. 
Mgr. Martin Mezera
památkář, dlouholetý vedoucí oddělení státní památkové péče Městského úřadu v Jičíně. Věnuje se především památkové péči, která se mu stala více než povoláním. Díky svému mimořádnému pracovnímu nasazení přispívá k záchraně řady památkových objektů.
Mgr. Karel Chutný
archivář, ředitel Státního okresního archivu Jičín a jedna z vůdčích osobností jičínského smíšeného pěveckého sboru Foerster. Autor odborných článků o významných osobnostech působících na poli hudby nebo regionální historiografie. Organizátor pravidelných setkání místních kronikářů.
Mgr. BcA. Petr Glaser
restaurátor s licencí MK ČR pro restaurování sochařských děl z kamene a terakoty. Podílí se na výzkumných projektech při Akademii věd ČR, Národním památkovém ústavu a Univerzitě Pardubice. Jeho zájem sahá od vývoje nových metod dokumentace až po teoretické otázky památkové péče.

Náplň a cíle spolku Jičínská beseda

Jičínská beseda si klade za cíl spolupodílet se na kulturní činnosti na Jičínsku, na odborném výzkumu, popularizaci a propagaci tohoto regionu a záchraně jeho kulturního dědictví.

Náplní činnosti Jičínské besedy je:
– organizovat, realizovat a podporovat kulturní, osvětové, společenské a vzdělávací akce zaměřené na historii, architekturu, urbanismus, přírodu,          krajinu, kulturu a vlastivědu Jičínska
– vydávat odborné i popularizující publikace s tímto zaměřením
– ve spolupráci s odbornými institucemi, orgány státní správy a samosprávy, muzei, knihovnami, archivy, školami, sdruženími, spolky i jednotlivými zájemci přispívat k záchraně, zachování a obnově prvků místního historického dědictví a dominant jičínské krajiny
– podílet se na odborném výzkumu, studiu, poznání, záchraně a obnově přírodních a historických památek a hodnot v regionu Jičínska, na shromažďování dokumentace a záchraně hmotných památek vztahujících se k významným zdejším osobnostem a na jejich prezentaci


Jičínská beseda z.s. byla na základě zákona č. 83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, oficiálně zaregistrována ke dni 10. 12. 2008.
Sídlo spolku: Nábřeží Irmy Geisslové 606, 506 01 Jičín
IČO: 26575400
Účet sdružení: 235863329/0300